ISCM LV sekcijas nolikums

Jan 2, 2019

Latvijas ISCM sekcija
(International Society of Contemporary Music)
Nolikums

1. Latvijas ISCM ir Latvijas Komponistu Savienības sastāvdaļa, un tās uzdevums ir veicināt un propagandēt latviešu komponistu darbus starptautiski, tai skaitā ikgadējos ISCM festivālos, kā arī citos starptautiskos apmaiņas projektos.

2. Uz Latvijas ISCM sekcijas vadītāja vietu var pretendēt jebkurš LKS biedrs, piedaloties atklātā konkursā, kuru izsludina LKS valde.
– Kandidātam jāiesniedz rakstiska vīzija par Latvijas ISCM sekcijas turpmāko darbu;
– Kandidātiem mutiska savas vīzijas prezentēšana notiek pēc iepriekšējas vienošanās ar LKS padomi;
– Lēmumu par ISCM vadītāju pieņem padome, atklāti balsojot;
– Kandidāts, kas ieguvis visvairāk balsu, tiek ievēlēts par ISCM vadītāju uz 3 gadiem;
– Viens cilvēks šajā amatā nedrīkst pārsniegt vairāk, kā divus termiņus pēc kārtas.

3. Latvijas ISCM sekcijas vadītājs regulāri apmeklē ISCM festivālus, piedalās ISCM Ģenerālajā Asamblejā, kā arī uztur kontaktus ar citu valstu ISCM sekcijām un to vadītājiem.

4. Latvijas ISCM sekcijas vadītājs katru gadu organizē LKS biedru, komponistu darbu konkursa Latvijas nacionālo atlasi un nosūta 6 komponistu darbus uz ISCM festivāla starptautisko atlasi.
– Pēc nolikuma saņemšanas no ISCM, nacionālā atlase tiek izziņota LKS biedriem viņu norādītajos e-pastos.

5. ISCM festivālā ar saviem darbiem var piedalīties:
– Latvijas komponisti, neatkarīgi no viņu tautības, dzimuma, vecuma vai kādiem citiem ierobežojumiem;
– Radošas personas, komponisti, kas nav LKS biedri var iesniegt savus darbus, veicot konkursa dalības maksu 15,- EUR apjomā LKS;
– Komponisti var piedalīties ISCM konkursa atlasē individuāli, veicot dalības maksu individuāli un nepastarpināti ISCM (dalības maksas apjomu nosaka ISCM, ap 50,- EUR)

6. Vietējās žūrijas sastāvs tiek veidots no 3 personām, kas pārstāv 3 dažādas profesionālās darbības jomas mūzikā – kompozīciju, muzikoloģiju un atskaņotājmākslu.
– No sava vidus žūrijas locekļi ievēl žūrijas priekšsēdētāju pirmajā žūrijas sēdē. Viens no žūrijas locekļiem uzņemas vadītāja lomu (par to žūrijas locekļi var vienoties savā starpā)
– Žūrijas sastāvs tiek izziņots līdz ar tās nokomplektēšanu vai arī žūrijas locekļu sastāvs var tikt izziņots kopā aicinājumu iesūtīt darbus nacionālajai atlasei.

7. Žūrija iesūtītos darbus vērtē divās kārtās.
– Pirmajā kārtā ar aizklātu balsošanu, balsošanas organizēšanu uzņemas ISCM Latvijas sekcijas vadītājs;
– Otrajā kārtā balsojums ir atklāts, un tajā tiek izskatīti darbi, kuriem ir līdzīgs balsojums;
– Žūrijas balsojums nav apstrīdams.

8. ISCM konkursa Latvijas nacionālās atlases noteikumi neattiecas uz individuālo darbu pieteicēju, kurš seko starptautiskā konkursa nolikumam.

9. Pēc katra apmeklētā ISCM festivāla, Latvijas ISCM vadītājam, vai viņa vietas izpildītājam, kurš apmeklējis šo festivālu, ir jāveic publiska atskaite par pieredzēto un dzirdēto LKS vai citās telpās, kā arī jāinformē mediji (laikraksti, radio, LKS interneta mājas lapa u.c.), lai pievērstu uzmanību un nozīmību ISCM pasākumiem un Latvijas dalību tajos, kā arī jāiezīmē Latvijas ISCM sekcijas turpmākās aktivitātes, mērķi un uzdevumi.

10. ISCM vadītājam jāstiprina saites ar citu valstu ISCM sekcijām, iespēju robežās veicot apmaiņas koncertus starp šīm valstīm, kā arī izvirzot Latviju par kandidātu ISCM festivāla rīkošanā Latvijā.

11. Latvijas ISCM veic biedru naudas maksājumus starptautiskajai organizācijai ISCM, kas nosaka biedru naudas lielumu. Projekta pieteikumu Kultūras Ministrijai konkursa kārtībā veic LKS.

12. ISCM vadītājs gatavo projektu pieteikumus valsts, pašvaldību u.c. konkursiem finansējuma piesaistei sekcijas darbības nodrošināšanai.

2017. gada 10. februārī