Biedriem
Biedru priekšrocības

Attiecas tikai uz tiem biedriem, kas nokārtojuši saistības ar Komponistu savienību.

• Piedalīties LKS izsludinātajos konkursos, tajā skaitā Starptautiskās Laikmetīgās mūzikas asociācijas (ISCM) rīkoto „Pasaules mūzikas dienu” nacionālās atlases konkursā, kas katru gadu Komponistu savienībai dod iespēju „Pasaules mūzikas dienām” pieteikt 6 kompozīcijas bez maksas;
• Iesniegt aktuālās ziņas par savu radošo darbību, ievietošana LKS mājas lapā www.komponisti.lv, žurnāla „Mūzikas saule” sociālo tīklo profilos un Latvijas Mūzikas informācijas centra mājas lapā www.lmic.lv
• Izmantot LKS kā juridisko personu savu projektu un radošo braucienu finansējuma pieprasījuma iesniegšanai Valsts Kultūrkapitāla fondā, ja projekts vai brauciens atbilst organizācijas statūtos noteiktajiem mērķiem;
• Tikai LKS biedru darbi var pretendēt uz to iekļaušanu ikgadējā CD „New Music in Latvia”;
• Tikai LKS biedru darbi var pretendēt uz to iekļaušanu festivāla „Latviešu Jaunās mūzikas dienas” programmā;
• Tikai LKS biedri var pretendēt uz jaundarbu pasūtījumiem no KS puses dažādu projektu ietvaros;
• Izmantot LKS zāli Baznīcas ielā 37 bez maksas pasākumiem, kas atbilst organizācijas statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
• Izmantot LKS zāli Zāle Baznīcas 37 ar 50% atlaidi privātiem pasākumiem;
• Saņemt LKS valdes vai padomes locekļu ieteikumus vai rekomendācijas saviem radošās darbības projektiem pēc pieprasījuma.

LKS statūtos noteiktās biedru tiesības

• Piedalīties visos savienības pasākumos, iesniegt priekšlikumus par savienības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli pārvaldes institūciju sēdēs;
• Vēlēt un tikt ievēlētam pārvaldes un kontroles institūcijās;
• Savienības biedri var piedalīties biedru sapulcē gan paši, gan deleģējot savas tiesības kādam citam savienības biedram, izdodot uzrakstītu pilnvaru parakstīta dokumenta vai e-pasta izdrukas formātā, kas pievienojama pilnsapulces protokolam;
• Iepazīties ar savienības darbības rezultātiem;
• Brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās, tajā skaitā ārvalstu un starptautisku mūziķu organizācijās vai asociācijās, ja to mērķi nav pretrunā ar savienības statūtiem un Latvijas Republikas likumdošanu;
• Brīvi izstāties no savienības, par to rakstveidā paziņojot valdei vai biedru sapulcei;

 

LKS statūtos noteiktie biedru pienākumi

• Strādāt radošu, profesionāla komponista vai muzikologa darbu;
• Aktīvi līdzdarboties savienības darbā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, popularizējot tos gan Latvijā, gan ārvalstīs;
• Ievērot statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
• Augsti turēt savas savienības godu, nepieļaut rīcību, kas kaitē savienības godam un prestižam;
• Regulāri maksāt biedru naudu, kuras apmērus nosaka ikgadējā biedru sapulce, izņemot tos, kas ir sasnieguši septiņdesmit gadus un ir vecāki par septiņdesmit gadiem.